نصف مشکل ما پسرها سر اینه که:

مسیج دختر : سلام عزیزم :*

پسر : سلام عشقم ...(sending failed)
...
دختر : عزیییزم ؟

پسر : بله بله ! من اینجام ، اس قبلیم نرسید؟ (sending failed)

دختر : عزیزم؟میخوای منو بپیچونی ؟؟ :((

پسر : نه عسلم! من که دارم جوابتو میدم! (sending failed)

دختر : باشه ، این رابطه تمومه!

دیگه زنگ نزن!

پسر : لعنتی ! برو به جهنم! (message send)